KONTAKT

Mestský úrad Osloboditeľov č. 83/91

038 53     Turany 

 

tel.: 043/4292 400  

fax: 043/4292 402  

 

turany@turany.sk

 

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu

v Turanoch

Eurofond

Mesto Turany realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu Mestského úradu v Turany. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora energie na úrovni 97 125,6 kWh/r.

Názov projektu

Obnova a zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Turanoch

Hlavný cieľ projektu

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budovy – Mestského úradu v Turanoch

Očakávané výstupy projektu sú výrazné zníženie spotreby energie v budove, zníženie záťaže na životné prostredie, zlepšenie energetickej triedy na základe primárnej energie z C na A1 a zlepšenie estetického vzhľadu budovy. Mestský úrad tak bude svojimi parametrami aj vzhľadom dôstojnejšie reprezentovať mesto Turany
Kontrahovaná výška NFP 184 277,55 EUR
Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk