PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov
Mesto Turany
Sídlo
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Štát
Slovenská republika
Zastúpené:
Ing. Miroslav Blahušiak
IČO:
00316962
URL:
www.turany.sk
Kontaktná osoba:
Mgr. Adriana Bobeková
tel.:
+421 43 4292400
fax:
+421 43 4292402
e-mail:

 

2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva - "Obnova a zosilnenie povrchu ciest v Meste Turany"

- kompletný text výzvy - vyvesené 20.09.2018

- Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača - vyvesené 20.09.2018

- Príloha č.2 - Výkaz-výmer - vyvesené 20.09.2018

- Príloha č.3 - Návrh ZOD- vyvesené 20.09.2018

 

Vysvetlenie k otázkam č.1 :

a/ rozhodnutie

b/ oznámenie k ohláseniu stavebných úprav

 

Vysvetlenie k otázkam č.2

 

Oznámenie o administratívnej chybe

 

 

 

Výzva - na predaj tovarov s názvom :  „Predaj  vyťaženého dreva Mesta Turany “

- kompletný text výzvy - vyvesené 11.07.2018

- Príloha č.1 - Vyhlásenie kupujúceho subjektu - vyvesené 11.07.2018

- Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Predaj vyťaženého dreva“ - vyvesené 11.07.2018

- Príloha č. 3 návrh zmluvných podmienok- vyvesené 11.07.2018

 

 

Výzva - na predaj tovarov s názvom :  „Predaj  vyťaženého dreva Mesta Turany “

- Kompletný text výzvy - vyvesené 19.03.2018

- Vyhlásenie kupujúceho subjektu - príloha č.1 - vyvesené 19.03.2018

- Návrh na plnenie kritéria - príloha č.2 - vyvesené 19.03.2018

- Vzor zmluvy - príloha č.3 - vyvesené 19.03.2018

 

 

Výzva - na nákup tovarov s názvom :  Nákup čistiacich prostriedkov“

- kompletný text výzvy- vyvesené 20.02.2018

- Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 20.02.2018

- Príloha č.2 - Návrh zmluvy- vyvesené 20.02.2018

 

 

Výzva - zákazka na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“

- kompletný text výzvy- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 08.02.2018

- Príloha č.2 - Návrh zmluvy- vyvesené 08.02.2018

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup odpadových kontajnerov"

- kompletný text výzvy- vyvesené 10.10.2017

- Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača- vyvesené 10.10.2017

- Príloha č.2 - Návrh na plnenie kritéria- vyvesené 10.10.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup strojného vybavenia traktora Zetor Major 80"

- kompletný text výzvy - vyvesené 9.10.2017

- Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača- vyvesené 9.10.2017

- Príloha č.2 - Návrh kupnej zmluvy- vyvesené 9.10.2017

- Príloha č.3 - časť 1 a časť 2- vyvesené 9.10.2017

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky : "Turany - obnova miestnych komunikácií II.etapa"

- kompletný text výzvy - vyvesené 4.10.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup nábytku pre MŠ-Krížna a MŠ-Obchodná v Turanoch"

- kompletný text výzvy - vyvesené 6.9.2017

- príloha č.1 - vyhlásenie - vyvesené 6.9.2017

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria - vyvesené 6.9.2017

- príloha č.3 - rámcová dohoda - vyvesené 6.9.2017

- vysvetlenie - vyvesené 7.9.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup hasičskej výstroje"

- kompletný text výzvy - vyvesené 24.7.2017

- príloha č.1 - vyhlásenie - vyvesené 24.7.2017

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria - vyvesené 24.7.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup stavebného materiálu vrátane dopravy"

- kompletný text výzvy - vyvesené 19.7.2017

- príloha č.1 - vyhlásenie- vyvesené 19.7.2017

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria - vyvesené 19.7.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : "Nákup pekárenského tovaru a ostatných potravín"

- kompletný text výzvy vyvesené 18.7.2017

- príloha č.1 - vyhlásenie vyvesené 18.7.2017

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria vyvesené 18.7.2017

- príloha č.3 - návrh RD vyvesené 18.7.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom :„Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov“

- kompletný text výzvy - vyvesené 12.7.2017

- príloha č.1 - vyhlásenie - vyvesené 12.7.2017

- príloha č.2 - návrh na plnenie kritéria - vyvesené 12.7.2017

- príloha č.3 - návrh RD - vyvesené 12.7.2017

 

Výzva - zákazka na nákup tovarov s názvom : „Výmena okien v MŠ-ul. Obchodná Turany“

- kompletný text výzvy - vyvesené 7.7.2017

- Príloha č. 1 nákresy predmetu zákazky - vyvesené 7.7.2017

- Príloha č. 2 čestné vyhlásenie - vyvesené 7.7.2017

- Príloha č. 3 návrh na plnenie kritéria - vyvesené 7.7.2017

- Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo - vyvesené 7.7.2017

----------------------------

Zápis z obchodnej verejnej súťaže - kúpa vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj, k.ú. Turany - 7.7.2017

----------------------------

 

Výzva na podanie návrhov na uzavretie zmluvy : „Kúpa vyťaženého kalamitného dreva, v lokalite Dolný Háj“

- kompletný text výzvy - vyvesené 9.6.2017

- Príloha č. 1 - vyvesené 9.6.2017

- Príloha č. 2 - vyvesené 9.6.2017

- Príloha č. 3 - vyvesené 9.6.2017

 

 

Výzva na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“ - vyvesené 27.3.2017

Príloha č.1 - Vyhlásenie uchádzača - vyvesené 27.3.2017

Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritéria v prieskume trhu na predmet zákazky „Ťažba kalamitného dreva“ - vyvesené 27.3.2017

Príloha č. 3 – návrh zmluvy - vyvesené 27.3.2017

-----------------------------

Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj - vyvesené 9.3.2017

Výzva na predloženie ponúk – lesopestovateľská činnosť v lokalite Dolný Háj - vyvesené 22.3.2016

 

Prieskum trhu na výmenu okien a dverí na futbalovom štadióne - vyvesené 28.5.2015

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s hodnotami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2016
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2016 za Mesto Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2016 za Mesto Turany

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2015
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2015 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015 za Obec Turany

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €
Zákazky 2014
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2014 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2014 za Obec Turany
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2014 za Obec Turany

 

Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ - Modernizácia plynovej kotolne - zverejnené 3.9.2014
1. Výzva - zakázka na dodanie a montáž plynových kotlov "Modernizácia plynovej kotolne"
2. Rekonštrukcia plynovej kotolne - technické podmienky
3. Výkres jestvujúceho stavu kotolne v ZŠ
4. Výkres navrhovaného stavu kotolne v ZŠ

 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €

Zákazky 2013

Názov zákazky (po kliknutí na názov sa zobrazí výzva) Metóda verejného obstarávania Predbežné oznámenie Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / Výzva na predkladanie ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Oznámenie o výsledku verejného obstarávania / Oznámenie o zrušení verejného obstarávania

Poznámky

Prieskum trhu podľa  §  9 ods. 9 zákona o VO --
9.8.2013
  + e-aukcia
   
26.9.2013
AJTY s.r.o., Bratislava